top of page
weboldal háttérkép.png

Az Ayurveda Terápia Kft. tevékenységéhez és a https://www.hrishikeshayurveda.com/  weboldal működéséhez kapcsolódó adatkezelésről

 

Bevezetés

Ez a Tájékoztató az EU 2016/679 általános adatvédelmi rendelete (angol rövidítéssel GDPR/General Data Protection Regulation) szabályainak megfelelően biztosítja annak megismerését, hogy Ayurveda Terápia Kft. (a továbbiakban Adatkezelő) az alábbiakban részletezett feladatainak ellátása során a természetes személyek adataival milyen tevékenységet végez. Arról, hogy e tevékenysége közben milyen szabályok szerint jár el és betekintést ad az általa felhasznált adatok védelmére vonatkozó intézkedéseiről. Nem utolsó sorban információt nyújt mindazon jogokról, melyek érdekeik védelmében megilletik az érintetteket.
Adatkezelés történik minden olyan esetben, amikor Adatkezelő vevőivel, üzleti partnereivel, munkavállalóival szerződést köt vagy üzleti partnerei felé számlát állít ki, kamerás megfigyelést végez/végeztet. Esetenként jogszabályi kötelezettségeinek eleget téve e személyes adatok egy részét külső partneréhez és/vagy hatósághoz továbbítja. 
Adatkezelő a GDPR 13. cikke szerinti kötelező tájékoztatást az alábbiak szerint biztosítja az érintettek és az érdeklődők számára

1. Adatkezelő azonosító adatai:

 

Név: Hrishikesh Ayurveda Terápia Kft.

Székhely és postacím:1026 Budapest, Sodrás utca 16. 1. ajtó

Adószám: 32409068-2-41

telefon: +36 20 662 3588

e-mail: hrishikeshayurveda2018@gmail.com

 

2. A személyes adatok kezelésének elvei

Adatkezelő az alábbi elvek betartásával tevékenykedik:

 • A célhoz kötöttség elve: megmutatja, hogy Adatkezelő milyen cél érdekében tárolja, használja fel tevékenysége során természetes személyek adatait.

 • Az adattakarékosság elve: tehát a kezelt adatok köre adott célnak megfelelő és csak az ahhoz szükséges mértékű.

 • A pontosság elve: e szerint az Érintettek és a jogszabályi megfelelés érdekében is pontatlan személyes adatokat Adatkezelő haladéktalanul helyesbíti vagy törli.

Adatkezelő a személyes adatokat az érintettektől közvetlenül kapja. Magára nézve kötelezőnek fogadja el a tevékenységével összefüggően kezelt személyes adatok védelméhez kapcsolódó azon feladatok ellátását, melyek révén – adott esetben – segíti bizonyítani a Hatóságok, üzleti partnerek és az érintett ügyfelek számára is, hogy e tekintetben a Rendeletet és az Info. tv., valamint más, vonatkozó szabályozást is betartva járt el (elszámoltathatóság elve).

3. Fogalmak magyarázata

Az Adatkezelési tájékoztató az alábbi fogalmakat használja:

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

„érintett”: az a természetes személy, akire nézve az Adatkezelő személyes adatokat kezel.

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló, egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

„Adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

„adatvédelmi tisztviselő”: a GDPR által meghatározott, az őt foglalkoztató/megbízó társaságnál személyes adatok védelme terén szakértői tevékenységet folytató, ill. az adatvédelemért felelős hatósággal (NAIH) kapcsolatot tartó személy. Egyes – jogszabályban előírt esetekben – kötelező, más esetekben javasolt lehet az foglalkoztatása.

4. Az adatkezelés rendje

Adatkezelő tevékenysége során az általa bármilyen módon és mértékben megismert, a munkavállalók, az üzleti partnerek, az érdeklődők és az ügyfelek adatait ezen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően, titoktartási kötelezettséget vállalva, a vonatkozó magyar jogszabályok és a GDPR előírásai szerint kezeli. 

A tevékenységéhez és a kapcsolódó feladatok ellátása keretében kapott adatokat Adatkezelő jogszerűen tárolhatja, a jogszabályok keretein belül azokat rendszerezheti, a szükséges mértékig felhasználhatja.

Adatkezelő az általa végzett adatkezelést azonnal megszünteti, amennyiben annak célja teljesült vagy megszűnt, ill. mérlegeli, ha azt az érintett kéri.

Adatkezelő profilozást, és automata döntéshozatalt nem alkalmaz.

5. Adatkezelő tevékenységéhez kapcsolódó adatkezelés részletezése, célonként​

Adatkezelés célja: szerződéskötés üzleti partnerekkel

 • Jogalap: jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c. pont; 2013. évi V. tv. a Polgári törvénykönyvről

 • Mód: papír alapon

 • Kezelt adat: egyéni vállalkozó esetén név, telefonszám, e-mail cím;

nem természetes személy (cég, egyéb szervezet) partner esetén a szerződést intéző munkavállaló/kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe

 • Az adatkezelés ideje: a szerződés megszűnését vagy lejártát követő (pénzügyi-számviteli összefüggéseit is figyelembe véve) 8 év

 • Az adatokhoz hozzáfér: Adatkezelő

 

Adatkezelés célja: Felvételre jelentkezők adatainak kezelése, pályázatok elbírálása, önéletrajzok

 • Jogalap: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a. pont)

 • Mód: papír alapon és elektronikusan

 • Kezelt adat: a természetes személy neve, születési ideje, helye, anyja neve, lakcím, képesítési adatok, fénykép, telefonszám, e-mail cím, a jelentkezőről készített munkáltatói feljegyzés

 • Az adatkezelés ideje: A jelentkezés, pályázat elbírálásáig. A ki nem választott jelentkezők személyes adatai 30 napon belül törlésre kerülnek, ahogy azon személyé is, aki a jelentkezését, pályázatát visszavonta.

 • Adatokhoz hozzáfér: Adatkezelő munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezetője, munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók.

 • Adattovábbítás nem történik.

 

Adatkezelés célja: foglalkozás egészségügyi alkalmasság

 • jogalap: jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c. pont; 2012. évi I. tv a munka törvénykönyvéről;

 • mód: papír alapon

 • kezelt adat: a munkaköri alkalmasság ténye, és az ehhez szükséges feltételek.

 • adatkezelés időtartama: a munkaviszony megszűnéséig

 • az adatokhoz hozzáfér: Adatkezelő munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezetője, munkaügyi admint. ellátó munkavállaló

 

Adatkezelés célja: foglalkoztatás

 • jogalap: jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c. pont; 2012. évi I. tv a munka törvénykönyvéről; 2013. évi V. tv. a polgári törvénykönyvről

 • mód: papír alapon és elektronikusan

 • kezelt adatok köre: a munkavállaló neve, Születési neve, Születési hely, idő, Állampolgárság, Édesanyja neve, Lakhelye, Adóazonosító jele. TAJ száma, Bankszámla száma, Önkéntes nyugdíj-pénztári tagság, Nyugdíjas törzsszám, Folyószámla szám, Munkaviszony kezdete, Heti munkaórák száma, Iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata, Munka alkalmassági igazolás, Munkakör megnevezés, Gyermekek adatai, száma, Jogosítvány száma, (…) egyéb, jogszabály által elvárt adat

 • Adatkezelés időtartama: többnyire a munkavállaló foglalkoztatásának végét követő 5 évig, de egyes adatokat (pl. amelyek a bérfizetéshez vagy a nyugdíjjogosultság megállapításához kapcsolódnak) az irányadó jogszabályoknak megfelelve hosszabb ideig: 8 – 50 évig., ill. utóbbiak nem törölhetők.

 • Az adatokhoz hozzáfér: Adatkezelő, munkaügyi admint. ellátó munkavállaló, megbízott könyvelő (szolgáltató), hatóságok

 

A munkavállalónak joga van ahhoz, hogy tájékoztatást kapjon a nyilvántartott személyes adatairól, azok kezeléséről. E jogba beletartozik az is, hogy a nyilvántartásból másolatot kérhessen a saját adatairól.

 

Az adatkezelés célja: kedvezmény igénybevétele (Ajándék utalvány használata)

 • Jogalap: jogszabályi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c. pont); 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról; 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv);

 • Mód: papír alapon és elektronikusan

 • Kezelt adat: a kedvezményezett neve

 • Az adatkezelés időtartama: a kedvezmény pénzügyi, számviteli vonatkozásai miatt 8 év

 • Az adatokhoz hozzáfér: Adatkezelő

 

Az adatkezelés célja: foglalás a weboldalon

 • Jogalap: érintett személy hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a. pont)

 • Mód: elektronikusan

 • Kezelt adat: Név, e-mail cím

 • Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.

 • Az adatokhoz hozzáfér: Adatkezelő

 

Figyelem! Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy Önnek jogában áll az adatkezeléshez való hozzájárulást megtagadni, utólag visszavonni (az írásban jelzett ilyen irányú kérését 5 napon belül teljesítjük), amennyiben jogellenes adatkezelést tapasztal, akkor jogorvoslatért az Adatvédelmi Hatósághoz (NAIH) vagy a Bírósághoz fordulni.

Amennyiben Ön az adatkezelést megtagadja, akkor sajnos nincs mód arra, hogy a weboldalunkon regisztráljon. Ugyanakkor vásárlási lehetőséget regisztráció nélkül is biztosítunk a weboldalunkon keresztül, vagy szeretettel várjuk Önt személyesen, üzletünkben.

 

Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel a weboldalról (weboldali űrlap használata)

 • Jogalap: érintett személy hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a. pont)

 • Mód: elektronikusan

 • Kezelt adat: név, telefonszám, e-mail cím  

 • Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.

 • Az adatokhoz hozzáfér: Adatkezelő

 

Az adatkezelés célja: Hírlevél feliratkozás

 • Jogalap: érintett személy hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a. pont)

 • Mód: elektronikusan

 • Kezelt adat: név, e-mail cím  

 • Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.

 • Az adatokhoz hozzáfér: Adatkezelő

 

Az adatkezelés célja: közösségi média használat

 • Jogalap: érintett személy hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a. pont)

 • Mód: elektronikusan

 • Kezelt adat: név, arckép

 • Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő részéről a hozzájárulás visszavonásáig, felhívva a figyelmet a Facebook adatkezelésére

 • Az adatokhoz hozzáfér: minden felhasználó, aki a Facebook profilt látogatja

 

Az adatkezelés célja: számlázás

 • Jogalap: jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c. pont; 2000. évi C. tv a számvitelről; 2017. évi CL. tv. az adózás rendjéről)

 • Mód: elektronikusan

 • Kezelt adat: név, lakcím/telephely, adószám

 • Az adatkezelés időtartama: 8 év

 • Az adatokhoz hozzáfér: Adatkezelő, NAV, bank

 

Tájékoztatás a weboldal cookie használatáról:

Érintett: valamennyi személy, aki Adatkezelő https://www.hrishikeshayurveda.com/  weboldalára látogat

A weboldal használata során az Ön böngészőjében bizonyos adatok ugyan rögzítésre kerülhetnek, de ezek Adatkezelő számára nem hozzáférhetőek. Ilyen adatok a statisztikai célra gyűjtött, személyes azonosításra nem alkalmas információk, mint a weboldal látogatók számának követése, hány felhasználó töltötte le a weboldal egyes oldalait, valamint a látogatók internet szolgáltatóinak domain nevét. Ezeket a statisztikai információkat arra használjuk, hogy megértsük, hogyan használják látogatóink weboldalainkat, ezáltal javítva szolgáltatásainkat. Ebben a folyamatban személyes adatokat nem kezelünk.

A honlap használata során különféle okokból a felhasználó gépének bizonyos adatai tárolódnak szerverünkön (pl. a felhasználó szolgáltatójának neve, annak az oldalnak az adatai, ahonnan az intézmény oldalát elérte, a felhasználó IP címe), amelyeket „sütikkel” valósítunk meg. Ezek ezeket az adatokat kizárólag statisztikai célokra használja fel, nem köti más olyan információhoz, ami alapján az Érintett személyesen beazonosítható lenne.

 

Az IP cím

Az IP cím (Internet Protokol cím) olyan számsor, amely az internet szolgáltatóhoz, vagy a helyi hálózathoz (LAN), vagy a széles területre kiterjedő hálózathoz (WAN) történő kapcsolódás során számítógépét azonosítja. Az IP cím alapján a web szerverek automatikusan azonosítják számítógépét, amíg Ön online kapcsolatban van. Adatkezelő webes szolgáltatója az oldalhasználat ellenőrzése céljából gyűjthet IP címeket. Személyes információgyűjtés céljából nem rendeljük hozzá a felhasználókat az IP címekhez, ami azt jelenti, hogy ugyan minden felhasználó feljegyzésre kerül, de anonim (nem beazonosítható) marad.

 

Cookie-k (Sütik)

Ez a weboldal egy úgynevezett „süti” technikát is felhasználhat. A süti egy olyan kis szövegfájl, amelyet a honlap szolgáltatója helyez el az Ön számítógépének merevlemezén. A sütik további funkciókat biztosítanak a weboldal számára, illetve segítségükkel pontosabban fel tudjuk mérni annak használatát. Bármilyen esetben is használunk sütiket, nem gyűjtünk össze olyan információkat, amelyek személyesen azonosítják Önt.

Önnek módjában áll engedélyeznie vagy elutasítania a sütiket. Az Internetes böngészője többnyire automatikusan engedélyezi a sütiket, de böngészője beállításainak módosításával Ön elutasíthatja ezeket, illetve, amennyiben úgy kívánja, a süti tárolását megelőzően figyelmeztetést is kaphat. Kérjük, amennyiben többet szeretne megtudni ezekről a funkciókról, és pontosítani kívánja süti beállításait, tekintse meg Internetes böngészőjének utasításait vagy segítő képernyőjét. Amennyiben úgy dönt, hogy a sütiket elutasítja, előfordulhat, hogy honlapunk vagy más honlapok interaktív funkcióit nem tudja majd teljes egészében kihasználni.

 

A sütik törlése

Amennyiben nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

Safari: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies

 

Az adatkezelés célja: kamerás megfigyelés (az emberi élet, testi épség, és a vagyon védelme)

 • Jogalap: Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bek. f. pont

 • Mód: elektronikusan

 • Kezelt adat: arckép (képfelvétel; a kamera hangot nem rögzít)

 • Az adatkezelés időtartama: 14 nap

 • Az adatokhoz hozzáfér: Adatkezelő

 

A kamerás megfigyeléshez kapcsolódó további tájékoztatás

Adatkezelő nem alkalmaz elektronikus megfigyelőrendszert olyan helyiségben, amelyben a megfigyelés az emberi méltóságot sértheti, így különösen az öltözőkben, zuhanyzókban, az illemhelyiségekben, illetve az ahhoz tartozó előtérben, továbbá az olyan helyiségben sem, amely a munkavállalók munkaközi szünetének eltöltése céljából lett kijelölve.

A kamerák adattároló egysége fizikailag is védett, zárt helyiségben, illetéktelenek által nem hozzáférhető módon és helyen van tárolva. A kamerák által készített képek megtekintése jelszóvédetten, kizárólag a kifejezetten e feladattal megbízott személy jogosultsága. A megtekintést az eszköz visszakereshetően naplózza.

 

Amennyiben Ön érintett valamelyik felvételen és szeretne élni jogaival, kérjük, hogy 10 napon belül jelezze ezt Adatkezelő felé! Ezt követően a felvételek megtekintésére, rögzítésére nem lesz lehetőség, mert a rendszer azt automatikusan, véglegesen törli.

A beérkezett kérelem indokoltságát Adatkezelő nem minősíti, ill. nem mérlegeli, hanem haladéktalanul gondoskodik a felvétel mentéséről és a törvényi előírások szerinti zárolásáról.

 

Hatósági megkeresés esetén Adatkezelő a mentett felvételt átadja az igénylő szervezetnek. Amennyiben a zárolt felvétellel kapcsolatosan megkeresés mégsem történik, a felvételt annak zárolásától számított 30 nap elteltével Adatkezelő véglegesen törli.

Az érintett kérelmére a felvétel (egy db másolat) minden esetben díjmentesen kerül kiadásra.

Figyelem felkeltése: az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásáról az adott területen jól látható helyen, a területen megjelenni kívánó személyek tájékozódását elősegítő módon figyelemfelhívó jelzést alkalmaz. E tájékoztatást minden kamera vonatkozásában (külön-külön) megadja.

Kamerahasználatra figyelmeztető tábla (MINTA)

Kamerával megfigyelt terület!

info: https://hrishikeshayurveda.com/adatkezeles

A kamerák által megfigyelt terület pontos leírása Adatkezelőtől elkérhető. Amennyiben Ön szeretné megtekinteni, kérjük, hogy forduljon Adatkezelőhöz a jelzett telefonszámon vagy e-mail címen!

6. Személyes adatok átadása, továbbítása

Adatkezelő esetenként tevékenységéhez kapcsolódóan személyes adatokat továbbít harmadik személy részére. Az adatok továbbítása papír alapon és elektronikusan is történhet, mindkét esetben gondoskodva arról, hogy kizárólag a címzett részére legyen hozzáférhető az adat.

 • papír alapú továbbítás: személyes átadással vagy postai úton, kifejezetten a címzett részére

 • elektronikusan (e-mail): személyes adat az üzenet szövegében nem jelenik meg. Szükség esetén személyes adat küldése csatolt Excelben vagy tömörített fájlban történik, minden esetben egyedi jelszóval ellátva. A jelszó külön úton (pl. telefonon, sms-ben) kerül átadásra egy konkrét személy, címzett részére, amivel Adatkezelő garantálja a személyes adatnak illetéktelenek általi hozzáférhetetlenségét az adatküldés teljes folyamatában.

 

Elektronikus adatküldés esetén egyedi jelszóval ellátott, vírusvédett, kizárólag Adatkezelő tevékenységi körében használt számítógépről kerülnek elküldésre az adatok.

Adatkezelőtől – „szerződések teljesítése” vagy „jogszabályi megfelelés” jogalappal - adatátadás történik az alábbi adatfeldolgozóként vagy önálló adatkezelőként működő partnerek felé:

a.) Adóhatóság (NAV):

 • elérhetősége: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

 • adattovábbítás jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c. pont; 2000. évi C. tv a számvitelről; 2017. évi CL. tv. az adózás rendjéről)

 • Az adattovábbítás célja: törvényi megfelelés

 • továbbított adat: név, cím, adószám (egyéni vállalkozók esetén)

 • továbbítás ideje és módja: esetenként, elektronikusan

 

b.) Könyvelő partner:

 • LG Accurity

 • elérhetősége: 1046 Budapest, Fóti út 87.

 • adattovábbítás jogalapja: szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

 • Az adattovábbítás célja: pénzügy, könyvelés,

 • továbbított adat: név, cím, adószám, munkaadói kifizetési adatok

 • továbbítás ideje és módja: esetenként, elektronikusan

 

c.) Pénzügyi partner:

 • OTP BANK NYRT, BUDAPESTI RÉGIÓ

 • Elérhetősége: 2040 BUDAÖRS, SZABADSÁG U. 131/A

 • Az adattovábbítás célja: bérfizetés, számlák pénzügyi rendezése

 • Az adattovábbítás jogalapja: szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

 • Átadott adatok köre: vezetéknév, keresztnév, szla szám. bankszámlaszám

 • továbbítás ideje és módja: esetenként, elektronikusan

 

d.) Számlázási szoftver szolgáltató (online szolgáltatás)

 • KBOSS.hu Kft

 • Ügyfélszolgálat: https://www.szamlazz.hu/szamla/ugyfelszolgalat

 • Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont); jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c. pont; 2000. évi C. tv a számvitelről; 2017. évi CL. tv. az adózás rendjéről)

 • A továbbított adatok köre: az érintett neve, számlázási neve, számlázási címe, e-mail címe

 • Az adattovábbítás célja: számla kiállítása, NAV kapcsolat biztosításával

 • Az adattovábbítás ideje és módja: esetenként, elektronikusan

 

7. Az adatkezelésben érintett személyt megillető jogok

A tájékoztatáshoz való jog: Érintett az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja az Érintettet a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik, és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Az adatok helyesbítéséhez való jog: Érintett az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő 15 napon belül eleget tesz.

Az adatok törléséhez való jog (,,az elfeledtetéshez való jog”): Érintettnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kémi, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az eset-re sem, ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).

Az adatok zárolásához való jog: Az Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlése sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Adathordozhatósághoz való jog: E joga alapján az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat géppel olvasható formátumban megkapja és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. Az interneten megvalósuló adatkezelések kapcsán nem elegendő a törléshez való jogot biztosítani, hiszen az adatok nem csak egy adat-kezelőnél rögzülnek, hanem sok más adathordozón is, ezentúl a keresőmotorok a korábban tárolt verziókat is elérhetővé teszik. Az új általános adatvédelmi rendelet szabályai értelmében az internet sajátosságaira tekintettel azt is lehetővé tesszük, hogy az adatalany az adatok minden lehetséges elérési pontján töröltethesse azokat, hiszen csak ez vezet el a tényleges joggyakorláshoz.

A tiltakozás joga: Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről írásban tájékoztatást ad. Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

8. Adatkezelésre vonatkozó egyéb rendelkezések

Az adatkezelés megszűnése

Adatkezelő töröl minden olyan személyes adatot,

 • melynek kezelése esetében az adatkezelési cél megszűnt, vagy

 • melynek kezeléséhez az érintett hozzájárulása nem áll rendelkezésre,

 • melynek kezeléséhez való jogot az érintett visszavonta, vagy az adatkezelést megtiltotta, vagy

 • melynek kezeléséhez nincs törvényi jogalap.

Törlés helyett Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot kizárólag addig kezeli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

9. Adatvédelmi panaszok kezeléséhez kapcsolódó eljárási szabályaink

Az eljárás: Adatkezelő panaszként kezeli és intézi az érintett természetes személyektől felé írásban jelzett minden észrevételt, amennyiben az adatvédelmi tárgyú, és Adatkezelő jelen Adatkezelési tájékoztatójában foglaltakkal össze nem egyeztethető eljárásával vagy mulasztásával kapcsolatosan sérelmet fogalmaz meg (továbbiakban: panasz).

Panasszal élni a konkrét sérelem észlelésétől számított 30 napon belül lehet írásban, Adatkezelő elektronikus- vagy levelezési címére küldött bejelentéssel. A határidő túllépése jogvesztéssel jár.

A panasznak tartalmaznia kell legalább: a panaszos nevét, címét (e-mail címét), telefonszámát, a sérelem időpontját, a panasz konkrét körülírását, panaszos aláírását, valamint azt, hogy a panaszbejelentésben foglalt adatainak kezeléséhez a panaszbejelentéssel kapcsolatos eljárásban, a panasz aláírásával egyidejűleg hozzájárul. Ezen adatok és a nyilatkozat hiányában Adatkezelő a panasz kivizsgálását mellőzi és erről a Panaszost írásban értesíti.

Adatkezelő a Panaszos adatait kizárólag a panaszbejelentéssel kapcsolatosan kezeli, azt harmadik személyek részére, kivéve a jogszabályban rögzített hatósági, bírósági megkereséseket, nem adja ki, üzleti célokra nem használja fel.

Adatkezelő a panaszt kivizsgálja és arra a kézhezvételt követően 30 napon belül indokolt, írásbeli választ ad a panasz bejelentés módjával azonos módon (e-mailen vagy postai úton). Amennyiben a panasz kivizsgálására a 30 napos határidő nem elegendő, úgy Adatkezelő erről a panaszost tájékoztatja. Ebben az esetben a bejelentéstől számított 3 hónapon belül fogunk írásbeli, indokolt választ adni a bejelentéssel azonos módon.

Amennyiben Adatkezelő a panasz kivizsgálását követően azt állapítja meg, hogy a Panaszos panasza tényszerű és indokolt volt, úgy a sérelmének orvoslása módjáról és mértékékről a panasz elbírálásával egyidejűleg tájékoztatja a Panasztevőt.

A panasz elutasítása esetén Adatkezelő írásban tájékoztatja a Panaszost arról, hogy panaszával a továbbiakban fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) vagy sérelem esetén a Bírósághoz is. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elérhetősége alább látható.

Az Infotv. 52. § (1) szabályozására tekintettel a Hatóság a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben az érintett a Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már megkereste az adatkezelőt a bejelentésben megjelölt jogainak gyakorlásával kapcsolatban.

Ennek keretében az Infotv. 14. §-a alapján az adatalany kérelmezheti az adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

10. Az érintett tiltakozásának kezelésére vonatkozó eljárási szabály

Az érintett személy bármikor tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt a kérelemmel egyező, bizonyításra alkalmas alakszerűséggel (pl. írásban, elektronikus levélben) tájékoztatja.

Ha Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – azonnal megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett személy az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve, ha Adatkezelő a 15 napos határidőt elmulasztja, az érintett jogai érvényesítése érdekében - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – a bírósághoz vagy az Adatvédelmi hatósághoz (NAIH) fordulhat.

A Hatóság az érintetti jogok érvényre juttatását formalevelek kibocsátása útján segíti elő: https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html

Panaszbejelentés:              NAIH      1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11,

E-mail cím:                          ugyfelszolgalat@naih.hu

tel.:                                      +36 (1) 391-1400

weboldal:                            www.naih.hu     

 

11. Adatbiztonság

Adatkezelő az érintettek személyes adatait elektronikusan kizárólag a vállalkozásban használt számítógépén tárolja, mely elektronikus és fizikai védelemmel is el van látva. Ily’ módon megakadályozva a jogosulatlan hozzáférés, adatmódosítás, továbbítás, törlés vagy megsemmisítés lehetőségét, ideértve a véletlen megsemmisülést, sérülést és a technikai változtatásából eredő hozzáférhetetlenség elkerülését is.

A papír alapú adattárolás minden esetben zárt helyiségben, zárt szekrényben valósul meg, illetéktelenek által hozzá nem férhető módon.

12. Adatvédelmi incidens és kezelése

Adatvédelmi incidens: minden olyan tevékenység, beavatkozás vagy mulasztás, mely személyes adat jogellenes kezelését vagy feldolgozását, így különösen jogosulatlan hozzáférést, megváltoztatást, továbbítást, nyilvánosságra hozatalt, törlést vagy megsemmisítést, valamint véletlen megsemmisülést és sérülést tesz lehetővé.

Aki ilyet észlel Adatkezelő tevékenysége kapcsán, minél előbb jelezze telefonon: +36 20 662 3588

 

Adatkezelő rögzíti a bejelentést és haladéktalanul megkezdi a kivizsgálását. Amennyiben az adatvédelmi incidens informatikai rendszert érintően következett be, akkor tájékoztatja az érintett adatbázisok üzemeltetéséért felelős szolgáltatókat.

A bejelentés megvizsgálása és az incidens kezelése érdekében Adatkezelő minden olyan információt begyűjt, ami szükséges lehet annak azonosítására, az esetleges károk csökkentésére és az elhárítás érdekében hozandó további intézkedések kialakítására. A lehetőségek szerint rögzíti

 • az incidens bekövetkezésének időpontját és helyét,

 • az incidens leírását, körülményeit, hatásait,

 • az incidens során kompromittálódott adatok körét, számosságát,

 • a kompromittálódott adatokkal érintett személyek körét

 

Mindezeken túlmenően – a jogszabályi elvárásnak megfelelve - Adatkezelő 72 órán belül bejelentést tesz a Hatóság (NAIH) felé.

 

Adatvédelmi tisztviselő: Adatkezelő fő tevékenységéhez kapcsolódóan nem kezel nagy mennyiségű és/vagy különösen érzékenynek minősíthető személyes adatot, hatósági szervnek nem minősül, ezért adatvédelmi tisztviselő megbízását, foglalkoztatását nem tartja indokoltnak, s erre a hatályos jogi szabályozás sem kötelezi.

 

Megjegyzés: Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy jelen Adatkezelési tájékoztatót folyamatosan frissítse, ennek során a benne részletezett információkat - a jogszabályi változásokat is követve - egyoldalúan módosítsa. A módosított (aktuális) Tájékoztató Adatkezelő weboldalán megtekinthető.

 

Budapest, 2023. július 26           

Hrishikesh Ayurveda Terápia Kft.

Adatkezelési tájékoztató

bottom of page